MATHEMATICAL MODELING
DATA PROCESSING AND ANALYSIS
Е.Т. Дюндиков, А.В. Чепелев, А.Н. Белов "Адаптивные методы формализации и представления знаний о состоянии динамических систем"
COMPUTING SYSTEMS
PATTERN RECOGNITION
Е.Т. Дюндиков, А.В. Чепелев, А.Н. Белов "Адаптивные методы формализации и представления знаний о состоянии динамических систем"

Аннотация.

Рассматривается содержание информационно-методического обеспечения процесса принятия решений по управлению состоянием динамических систем. Предлагается унифицированный состав и последовательность выполнения процедур формализации и представления знаний о состоянии контролируемых объектов, с целью обеспечения оперативной адаптации функциональных возможностей различных средств мониторинга в масштабе времени близком к реальному.

Ключевые слова:

комплексный мониторинг, цветографический образ состояния объекта, динамические объекты и системы, информационно-методическая платформа, объект испытаний, средство мониторинга, программно-аппаратная конфигурация, интеллектуальная автономность, экспериментально-испытательная база, база знаний, база правил, интегрально-дифференциальная форма, матрица фактического состояния

Стр. 50-63.

E.T. Dundikov, A.V. Chepelev, A.N. Belov

"The adaptive methods of formalization and representation of knowledge about condition of dynamic systems"

The content of the information and methodological support of the decision making process for the management of the state of dynamic systems. Proposed uniform composition and consistency of the procedures of formalization and representation of knowledge about the state of the controlled object, with a view to ensuring prompt adaptation of the capabilities of different monitoring tools in the time scale close to real.

Keywords: comprehensive monitoring, color codes the image of the state of the object, dynamic objects and systems, information and methodological platform, the test object, the monitoring tool, hardware configuration, intellectual autonomy, experimental test base, knowledge base, rule base, integraldifferential form, the matrix of the actual status.

 Полная версия статьи в формате pdf.

REFERENCES

1. Potapov A.A., Gulyaev Yu.V., Nikitov S.A., Pakhomov A.A., German V. A. Noveyshie metody obrabotki izobrazheniy. -M.: FIZMATLIT, 2008. - 496 s.
2. Levshin V.L. Biokiberneticheskie optiko-elektronnye ustroystva avtomaticheskogo raspoznavaniya izobrazheniy. -M.: Mashinostroenie, 1987. – 176 s., S. 7-44.
3. Lifanov Yu.S., Sablin V.N., Saltan M.I. Napravleniya razvitiya sredstv nablyudeniya za polem boya. –M.: Radiotekhnika, 2004. -64 s.
4. Dyundikov Ye.T., Kachkin A.A. Tekhnologiya dinamicheskoy integratsii i predstavleniya raznorodnykh dannykh dlya analiza i otsenki sostoyaniya mnogoparametricheskikh obektov. Informatsionnye tekhnologii. 2010, №2., S.66-73.
5. Ekologicheskiy monitoring: shag za shagom. Ye.V. Venitsianov i dr., pod redaktsiey Ye.A. Zaika. -M.: RKhTU im. D.I. Mendeleeva, 2003g. -252 s., S.12-47.
6. Sposob kompleksnogo kontrolya sostoyaniya mnogoparametricheskogo obekta po raznorodnoy izmeritelnoy informatsii. Patent RF №2459245.
7. Gaskarov D.V., Golinkevich T.A., Mozgalevskiy A.V. Prognozirovanie tekhnicheskogo sostoyaniya i nadezhnosti radioelektronnoy apparatury. -M.: Sov.radio, 1974. - 224 s.
8. Gordienko V.A. Vektorno-fazovye metody v akustike. -M.: FIZMATLIT, 2007. -480 s., S. 417-473.
9. Malinetskiy G.G. Matematicheskie osnovy sinergetiki: Khaos, struktury, vychislitelnyy eksperiment. Izd.5-e.-M.: Izdatelstvo LKI, 2007. -312 s., S. 113-173, 246-267.
10. Goldblatt R. Toposy. Kategornyy analiz logiki. Per. s angl.- M., Mir, 1983. – 488 s.; S. 30-58.
11. Smolin D.V. Vvedenie v iskusstvennyy intellekt: konspekt lektsiy. -2-e izd., pererab. -M.: FIZMATLIT, 2007. - 264 s.; S. 25-127, 130-187.
12. Rutkovskiy Leshek. Metody i tekhnologii iskusstvennogo intellekta /Per. s polsk. I.D. Rudinskogo. –M.: Goryachaya liniya – Telekom, 2010. -520 s.

 

2019 / 01
2018 / 04
2018 / 03
2018 / 02

© ФИЦ ИУ РАН 2008-2018. Создание сайта "РосИнтернет технологии".