COMPUTING SYSTEMS
MODELING
В.Б. Гусев, Н.А. Исаева "Рефлексивные процедуры анализа экспертных данных"
COMPUTER GRAPHICS
PROGRAMMING
В.Б. Гусев, Н.А. Исаева "Рефлексивные процедуры анализа экспертных данных"

Аннотация.

Разработаны процедуры расчета оценок для долгосрочных последствий взаимодействия факторов на основе экспертных данных. Оценки влияния одних факторов на другие и оценки изменения факторов интерпретируются как объекты многозначной логики. Предметом рассмотрения является метод экспертного анализа, использующий рефлексивные процедуры многозначного логического вывода для получения транзитивного замыкания оценок взаимного влияния рассматриваемых факторов.

Ключевые слова:

оценки взаимодействия факторов, объекты многозначной логики, метод экспертного анализа, рефлексивные процедуры, транзитивное замыкание

Стр. 33-37.

V.B. Gusev, N.A. Isaeva

" The reflexive procedures of the analysis of expert data"

The procedures of the calculation of estimations for the lasting effects of interaction of factors on the basis of expert data are developed. The evaluations of the influence of some factors on others as the estimation of the changes in factors are interpreting as the objects of valued logic. The object of examination is the method of expert analysis, which uses reflexive procedures of multi -valued logical conclusion for obtaining the transitive closing of the estimations of the mutual influence of the factors in question.

Keywords: the estimation of interaction of factors, the objects of multiplevalued logic, the method of expert analysis, reflexive procedures, the transitive closing.

 Полная версия статьи в формате pdf.

 REFERENCES

1. Modeli i metody analiza i sinteza stsenariev razvitiya sotsialno-ekonomicheskikh sistem: v 2-kh kn./ pod red. V.L. Shultsa, V.V. Kulby. – M.: Nauka, 2012.
2. Kulinich A. A. Kompyuternye sistemy modelirovaniya kognitivnykh kart: podkhody i metody//Problemy upravleniya, 2010, №3, s. 2-16.
3. Saati Tomas L. Prinyatie resheniy pri zavisimostyakh i obratnykh svyazyakh: Analiticheskie seti. Per. s angl./Nauch. red. A.V. Andreychikov, O.N. Andreychikova. Izd. 2-e. – M.: Knizhnyy dom «LIBROKOM», 2009 – 360 s.
4. Gusev V.B. Prinyatie resheniy v silnosvyazannykh strukturakh vzaimodeystviya faktorov i sledstviy. Trudy kongressa po intellektualnym sistemam i tekhnologiyam «AISIT’10». Nauchnoe izdanie v 4-kh tomakh. – M.: Fizmatlit, 2010 – T. 1, s. 124-130.
5. Gusev V.B., Isaeva N.A. Ekspertnyy analiz sistemnogo effekta ot vzaimovliyaniy faktorov kreditno-denezhnoy politiki dlya podderzhki prinyatiya resheniy na osnove refleksivnykh protsedur lineynogo otsenivaniya i logicheskogo vyvoda // Problemy upravleniya. 2014. №6. S. 59-67.

2021 / 04
2021 / 03
2021 / 02
2021 / 01

© ФИЦ ИУ РАН 2008-2018. Создание сайта "РосИнтернет технологии".